In Amerika meer bipolaire kinderen dan in Europa?

De bipolaire stoornis komt in de hele wereld ongeveer even vaak voor. Voor de bipolaire stoornis op de kinderleeftijd is dat een heel ander verhaal.

In 2014 verscheen in een goed wetenschappelijk tijdschrift een artikel waarin werd gekeken hoe vaak kinderen met een bipolaire stoornis worden opgenomen. De getallen van de Verenigde Staten werden vergeleken met die van Engeland.

Hieruit bleek dat in Amerika meer dan 70 keer zo veel opnames plaatsvonden van bipolaire kinderen.

Verschillende mogelijke oorzaken hiervan werden aangedragen. Zo zou het kunnen zijn dat de ambulante, poliklinische zorg in Amerika minder is. In Engeland zouden daarom kinderen langer thuis kunnen blijven. Ook wordt de diagnose in Amerika misschien gemakkelijker gesteld. Hoe het ook zij, een heel opmerkelijk verschil.

De getallen in Nederland komen waarschijnlijk dicht in de buurt van die van Engeland. Zeker niet van die van Amerika.

in de serie beroemdheden met een bipolaire stoornis: Mariah Carey

Mariah Carey spreekt zich nu ook uit: ‘ik heb een bipolaire stoornis.’

De megaster met een groot aantal wereldhits, waaronder een paar Kerstnummers die jaarlijks in december ontelbaar vaak voorbij komen, is geregeld in het nieuws gekomen met allerlei privé-perikelen. Nog niet eerder vertelde zij over psychische problemen. In een interview met het tijdschrift ‘People’ heeft zij nu gesproken over haar bipolaire stoornis.

Zij heeft vooral verteld over haar slapeloosheid. Niet zozeer dat zij het vervelend vond dat zij niet in slaap kon komen. Nee, zij had vaak zo veel energie en was met zo veel zaken bezig, dat zij geen behoefte had aan slaap. Dit is inderdaad kenmerken voor een (hypo-)manische episode. Zij gebruikt nu medicijnen en zegt haar aandoening geaccepteerd te hebben en voelt zich inmiddels veel beter.

Bij dit soort sterren is altijd moeilijk in te schatten of iemand echt een bipolaire stoornis heeft. Soms krijg je de indruk dat ze het ook prettig vinden dat het veel aandacht oplevert. Haar mindere slaapbehoefte komt wel echt over; dat verzin je niet zo maar. Mariah Carey heeft het bovendien vrij positief gebracht en dat kan voor de beeldvorming over de bipolaire stoornis belangrijk zijn.

World Bipolar Day!

Vandaag wereldwijd extra aandacht voor de bipolaire stoornis op World Bipolar Day.

WBD-Logo-200px2Jaarlijks wordt deze dag op 30 maart gehouden, niet toevallig de geboortedag van Vincent van Gogh. Door sommigen wordt gedacht dat hij wel eens een bipolaire stoornis kon hebben gehad.

Voor activiteiten in Nederland rond deze dag, zie: world bipolar day in NL

voortzetten van lithium bij mindere nierfunctie

Soms wordt de nierfunctie geleidelijk wat minder bij langdurig lithiumgebruik. Of het zinvol is lithium dan te stoppen is een nog onopgehelderde vraag. Het wordt vaak gedaan, maar hoe gaat het dan met de nierfunctie? Gaan de nieren het weer beter doen? Gaan ze nog verder achteruit?

In Denemarken houdt men van de gehele bevolking allerlei gezondheidsaspecten bij in grote registers. In deze databestanden hebben Deense onderzoekers gekeken naar wie een mindere nierfunctie heeft en lithium of een andere stemmingsstabilisator gebruikte.

Zij vonden dat mensen die lithium bleven gebruiken nadat een mindere nierfunctie was vastgesteld, zelfs minder vaak ernstig nierfalen ontwikkelden dan mensen die met lithium stopten.

Zij stellen dat het voortgezet gebruik van lithium nadat de nieren al minder werken, niet als vanzelf leidt tot nierfalen. Het omzetten naar een andere stemmingsstabilisator levert zeker niet altijd voordelen op.
(bron: Kessing et al., Acta Psych Scand, dec. 2017)

lamotrigine lijkt redelijk veilig in de zwangerschap

Mensen die vooral last hebben van bipolaire depressies hebben soms baat bij het anti-epilepticum Lamotrigine. Inmiddels wordt dit middel best vaak gebruikt.

De risico’s van het gebruik van lamotrigine in de zwangerschap zijn nog maar weinig onderzocht.

In een recente meta-analyse, waarbij verschillende onderzoeken tezamen worden genomen, gaf aan dat er geen toename was van aangeboren afwijkingen als lamotrigine werd voortgezet tijdens de zwangerschap. In een onderzoek uit Israël werden onlangs nog eens 83 zwangeren onderzocht die lamotrigine bleven gebruiken. Ook bij hen kwamen geen aangeboren afwijkingen of bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeboren baby voor.

Deze onderzoeken suggereren dus dat het mogelijk is lamotrigine te blijven gebruiken als je zwanger bent.

30 maart: World Bipolar Day

Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, wordt jaarlijks World Bipolar Day gehouden. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan de bipolaire stoornis.

Ook dit jaar worden in Nederland verschillende bijeenkomsten georganiseerd vanwege deze dag. Als thema is in ons land nu gekozen voor de beeldvorming rond de bipolaire stoornis. Ofwel: hoe wordt de bipolaire stoornis in beeld gebracht in films en op t.v. en wat heeft dat voor invloed op patienten, betrokkenen en op het imago van de bipolaire stoornis.

Zie deze link:  world bipolar day in Nederland voor een overzicht van de locaties waar een bijeenkomst wordt georganiseerd rond 30 maart.

standpunt huisartsen over controle van lithium

Onlangs publiceerde de NHG, het landelijke genootschap van huisartsen, een standpunt over het voorschrijven van herhaalmedicatie voor psychiatrische patiënten. Voor mensen met een bipolaire stoornis betreft dat vooral lithium.

De huisartsen stellen dat zij alleen de controles van lithium kunnen overnemen als zij

  • zich voldoende bekwaam voelen
  • een goede overdracht met instructie van de psychiater ontvangen
  • de mogelijkheid hebben gemakkelijk te overleggen en terug te verwijzen naar de psychiater

Zij zijn dus niet verplicht de controles over te nemen. Als zij het voorschrijven van lithium wel overnemen, zijn zij er ook voor verantwoordelijk, moeten zij de controles volgens de richtlijnen uitvoeren en kennis hebben van complicaties.

Patiënten dienen akkoord te zijn met controles door de huisarts en ook voldoende geïnstrueerd zijn.

Specifiek over lithium is een bijlage bij dit standpunt toegevoegd. Daarin wordt ook ook verwezen naar onze website: www.allesoverlithium.nl.

bipolaire I en bipolaire II stoornis: verschillende oorsprong?

Het verschil tussen type I en type II bipolaire stoornissen is de ernst van de manische episode. Als slechts hypomanieën, d.w.z. minder ernstige manieën, voorkomen, spreken we van een type II. De depressieve fasen kunnen bij beide varianten even ernstig zijn.

Lang is gedacht dat een bipolaire II stoornis dus een mildere variant is van de bipolaire I stoornis. Het zou gaan om dezelfde soort aandoeningen.

Uit een groot populatie-onderzoek in Zweden is nu gebleken dat in bepaalde families type II meer voorkomt en in andere families juist type I. Er zijn veel minder families waar zowel bipolaire I als bipolaire II stoornissen worden overgeërfd. Er is natuurlijk wel overlap tussen deze aandoeningen, maar toch vindt overerving vooral per type bipolaire stoornis plaats.

Dit is het eerste grote familie-onderzoek dat onderscheid maakt tussen de bipolaire I en II stoornis. Dit kan van groot belang zijn in de zoektocht naar de oorzaken van de aandoening.

(bron: Jie Song, Biological Psychiatry, 2017)

wat is de beste voorspeller van een nieuwe episode?

Van alles wordt geprobeerd om een volgende episode, manie of depressie, zo vroeg mogelijk te herkennen. Als je er snel bij bent, kan vaak veel ellende worden voorkomen. We maken signaleringsplannen, schakelen familie in, monitoren mensen zo goed mogelijk, maar toch lukt het niet altijd om een manie of depressie voor te zijn.

Onderzoekers uit Canada hebben uitgezocht welke verschijnselen nu het beste een nieuwe episode voorspellen. Met geavanceerde wiskundige technieken vergeleken zij de stemming, het energieniveau en de slaap met elkaar en bekeken in de loop van de tijd welke veranderingen de beste voorspellers waren.

Energie was een betere voorspeller dan de stemming of de slaap. Dit gold voor zowel manische als depressieve episoden.

Dit is eigenlijk best herkenbaar uit de praktijk. Technieken die helpen een nieuwe episode in een vroeg stadium te signaleren zouden zich dus vooral op het energieniveau moeten richten.

 

Dolores O’Riordan overleden

Vorige week verscheen plotseling het bericht dat Dolores O’Riordan was overleden. Eerder heb ik een stukje over haar gepost. Zie: Dolores O’Riordan.
Deze zangeres van the Cranberries was een van de grote sterren van de jaren ’90. Zij vertolkte stevige rocksongs met een heel kenmerkende Ierse ‘folk’-klank. ‘Zombie’ is een van hun grootste hits. Zij leed aan een bipolaire stoornis.